Informationsdrogerie / Drogerie Passage 2012

Pressemitteilung

Ausstellungstitel: Informationsdrogerie

Künstlerinnen: Ivana Sláviková, Nina Šošková

Kurator: Omar Mirza

Ort: Kulturdrogerie, Gentzgasse 86-88, 1180 Wien

Ausstellungsdauer: 23. 6. – 31. 7. 2012, nonstop

Eröffnung: Freitag, 22. Juni 2012, 19.00 Uhr

www.kulturdrogerie.org

_____________________________________________________

Informationen attackieren uns von allen Seiten, wir können ihnen nicht entkommen. Es muss sich dabei aber nicht nur um mediale Informationen handeln, da eine Information verschiedene Formen einnehmen kann. Wir kennen biologische (z. B. DNA), soziale (z. B. Kenntnisse), oder technologische (z. B. Dateien) Informationen. Informationen werden von uns nicht nur erhalten, sondern wir übermitteln sie auch bewusst oder unbewusst an andere Menschen, wir hinterlassen Spuren im Raum oder auf Objekten.

Die zu einem Kulturraum umgewandelte, ehemalige Drogerie, die ihren Besuchern Informationen von künstlerischer Art bietet, wurde zu einer Passage umgebaut, die frei, 24 Stunden am Tag zugänglich ist. In der werden Informationen aber nicht nur verkauft, sondern auch von den Besuchern gesammelt und gespeichert.

(Übrigens, haben Sie bemerkt, dass in vorigem Abschnitt in jedem Satz mindestens eine Information zu finden ist?)

Die Ausstellung ist ein Projekt zweier slowakischen Künstlerinnen, speziell für die Passage, einen vorübergehenden Umbau der Wiener Kulturdrogerie, gemacht. Die Autorinnen haben ältere Werke der neuen Raumsituation organisch eingepasst, sowie auch einige neue ortsspezifische Arbeiten geschaffen.

Besucher finden hier Arbeiten, die auf die aktuelle Situation des informationellen Überfluss aufweisen, in der wir nicht mehr das Wesentliche vom Unwesentlichen unterscheiden können, wobei alles noch unklarer wird, oder Arbeiten, die mit Hilfe unauffälliger, klebriger Oberfläche die Gegenwart, in der wir unsere Spuren hinterlassen, dokumentieren.

Ivana Sláviková (1981) ist Absolventin der Bildhauerei-Abteilung an der Fakultät der schönen Künste der Akademie der Künste in Banská Bystrica (doc. Juraj Sapara), wo sie 2011 ihr Doktorstudium abgeschlossen hat und wo sie derzeit als Assistentin arbeitet. Sie arbeitet oft mit widersprüchlicher und unerwarteter Verwendung von bildhauerischen Materialien und Prozessen, wobei sie traditionelle Vorstellungen von Skulptur und ihren Funktionen in Frage stellt. Sie ist auch an der haptischen - neben der visuellen - Wahrnehmung von Form und Verarbeitung ihrer Werke interessiert.

Nina Šošková (1983) ist Absolventin der Bildhauerei-Abteilung an der Fakultät der schönen Künste der Akademie der Künste in Banská Bystrica (doc. Juraj Sapara), wo sie kürzlich ihr Doktorstudium abgeschlossen hat. Sie ist Gründerin und Organisatorin der Outdoor gallery Nitra und Outdoor gallery Banská Bystrica. In ihrer Arbeiten thematisiert sie Hygiene, natürliche oder künstliche Reinigungsverfahren, oder das Hinterlassen von Spuren und Abdrücken. Sie hat mehrere Interventionen im öffentlichen Raum gestalten, in denen sie über den Charakter des Genius loci von bestimmten Orten überlegte.

Tlačová správa

Názov výstavy: Informationsdrogerie

Autorky: Ivana Sláviková, Nina Šošková

Kurátor: Omar Mirza

Miesto: Kulturdrogerie, Gentzgasse 86-88, 1180 Viedeň, Rakúsko

Trvanie výstavy: 23. 6. – 31. 7. 2012, nonstop

Vernisáž: piatok, 22. júna 2012, 19:00 hod.

www.kulturdrogerie.org

 

Informácie na nás útočia z každej strany. Nemusia to však byť iba informácie mediálne, pretože informácia môže mať rôzny charakter. Poznáme informácie biologické (napr. DNA), sociálne (napr. vedomosti), alebo technologické (napr. dáta). Okrem toho, že informácie prijímame, ich aj vedome i nevedome odovzdávame ostatným ľuďom a zanechávame stopu v priestore či na predmetoch.

Bývalá drogéria prerobená na kultúrny priestor, ponúkajúci svojim návštevníkom informácie umeleckého charakteru, sa na pol roka zmenil na priestor Pasáže, voľne prístupný a otvorený 24 hodín denne. však nie je miestom, ktoré informácie len „predáva“je to predajňa, ktorá informácie od jej návštevníkov aj zbiera a uchováva.

(Mimochodom, všimli ste si, že v predošlej pasáži bola v každej vete minimálne jedna informácia?)

Výstava predstavuje projekt dvoch slovenských výtvarníčok, pripravený špeciálne pre Pasáž, dočasnú prestavbu viedenskej Kulturdrogerie. Autorky tomuto novému priestoru organicky prispôsobili svoje staršie diela, no vytvorili aj niekoľko nových sitespecific prác.

Návštevníci tu uvidia diela, ktoré odkazujú na súčasný stav informačného pretlaku, v ktorom už nie sme schopní selektovať podstatné od nepodstatného, čím sa nám všetko ešte viac zahmlieva, alebo diela, ktoré pomocou nenápadného lepkavého povrchu dokumentujú prítomnosť, v ktorej zanechávame svoju stopu.

Ivana Sláviková (1981) je absolventkou Katedry sochárstva na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici (doc. Juraj Sapara), kde v roku 2011 ukončila doktorandské štúdium v súčasnosti pôsobí ako odborná asistentka. Autorka často pracuje s protichodným neočakávaným používaním sochárskych materiálov a postupov, čím narúša tradičné predstavy o soche a jej funkcii. Okrem vizuálneho charakteru ju zaujíma aj haptická forma spracovania a vnímania jej diel.

Nina Šošková (1983) je absolventkou Katedry sochárstva na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici (doc. Juraj Sapara), kde nedávno ukončila doktorandské štúdium. Je organizátorkou a zakladateľkou Outdoor gallery Nitra a Outdoor gallery Banská Bystrica. Vo svojich prácach tematizuje hygienu, prírodné alebo umelé očistné procesy, či zanechávanie stôp odtlačkov. Je autorkou viacerých intervencií vo verejnom priestore, v ktorých uvažuje o charaktere genia loci konkrétneho miesta.

zurück zur vorherigen Seite